Radovan BACIK

University of Presov, Slovak Republic

Speaker Details